USNESENÍ - STŘEDOČESKÁ KRAJSKÁ KONFERENCE KSČM

1. 3. 2018

24. ÚNORA 2018
U s n e s e n í

Středočeská krajská konference Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

1.      Schválila
1.1.    Program krajské konference
1.2.    Pracovní předsednictvo KK
1.3.    Jednací řád
1.4.    Volební řád
1.5.    Mandátovou, volební a návrhovou komisi
1.6.    Zprávu o činnosti StčKV a úkolech pro další období
1.7.    Zprávu o hospodaření StčKV
1.8.    Zprávu o činnosti KRK
1.9.    Zprávu o činnosti KRoK
1.10.  Zprávu mandátové komise
1.11.  Stanovisko ke zrušení mlékárny firmy Savenica Fromage v Sedlčanech
1.12.  Usnesení z jednání krajské konference

2.      Potvrdila
2.1.    24členný KV ze členů zvolených OK ve složení:
ss. Ivan Cinka, Marie Krejčová, Pavel Hubený, Vítězslav Srp, Ladislav Nyš, Eva Vlčková, Pavlína Hladíková, František Švarc, Jan Klán, Jan Linka, Rudolf Fidler, Drahoslav Hyka, Josef Dovolil, Stanislav Grospič, Miroslav Červinka, Jaroslav Stradiot, Milan Havlíček, Zdeněk Štefek, Luboš Kudrna, Dagmar Truxová, Věra Kroftová, Pavel Hladík, Miroslav Varyš, Ctirad Sáček.

3.      Zvolila:
3.1.    Předsedu StčKV: s. Stanislava Grospiče
3.2.    Předsedkyni KRK: s. Marii Krumpolcovou
3.3.    Předsedu KRoK: s.  Zdeňka Levého
3.4.    Členy KRK: ss. Marii Krumpolcovou, Jaroslavu Kafkovou,
Milenu Povolnou, Ladislava Michvocíka, Marii Brezmenovou, Jaroslavu Pražákovou, Pavla Mádra
3.5.    Členy KRoK: ss. Zdeňka Levého, Václava Holuba, Aloise Prudkého, Jiřinu Humlovou, Pavla Maříka, Petra Linka, Terezu Čechovou-Humpolcovou

4.      Doporučila:
4.1.    Člena VV ÚV: s. Miloslavu Vostrou
4.2.    Členky ÚRK: ss. Marii Břichnáčovou, Alžbětu Hájkovou
4.3.    Člena ÚRoK: s. Zdeňka Levého
4.4.    Návrhy do vyšších stranických orgánů vzešlých z konferencí OV.
4.5.    Návrhy na kandidáty do Senátu a EP.
4.6.    OV KSČM projednat možnost ustavení ZO OS ČMS.
4.7.    Zapojit kandidáty do KZ do OS ČMS.

5.      Vzala na vědomí:
5.1.    Hodnocení Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji za 2017.

6.      Uložila:
6.1.    Pravidelně 2x ročně se zabývat stavem a vývojem členské základny
v krajské organizaci s cílem udržení organizační struktury a zvýšení aktivity členů strany.    
Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM
Termín: březen, září ,                                                                                    Kontrola: pololetně

6.2.    Zlepšit propagaci a odběr Haló novin, a častější vydávání propagačních letáků.
                                Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM
Termín: trvale                                                            Kontrola: pololetně, duben, říjen

6.3.    Důsledně věnovat pozornost přijímaní nových členů, zejména z řad mladých. Vytvořit ucelený systém práce s mládeží.
   Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČMTermín: červen 2018      Kontrola: pololetně

6.4.    Zorganizovat dvoudenní celokrajské setkání mladých a mladších členů strany za účelem jejich seznámení a propojení napříč okresy kraje. Na toto setkání přizvat poslance PS PČR za náš kraj a krajské zastupitele.                                 
Zodpovídá: VV KV KSČM, OV KSČM  Termín: do konce září 2018

6.5.    Věnovat výraznou pozornost  organizaci SVJŠ, jako formy vnitrostranického vzdělávání a využívat její absolventy pro potřeby stranické práce a kandidáty do voleb. Aktualizovat metody výuky.
                                Zodpovídá: předseda KV KSČM, OV KSČM                                                    Termín: trvale                                                                           Kontrola: pololetně

6.6.    Nadále rozvíjet družební styky, zejména SFEL-R a KSS, včetně aktivnějšího zapojení okresních organizací.                                                                                                                 
Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM    
Termín: trvale                                                                                   Kontrola: pololetně

6.7.    Vytvářet podmínky pro zapojení členů KSČM v odborech a spolcích.
Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM                               
Termín: trvale                                                                                    Kontrola: ročně

6.8.    Dále prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci mezi Klubem zastupitelů KSČM Středočeského kraje, KV KSČM a OV KSČM.
Zodpovídá: KV KSČM, OV KSČM, předseda Klubu zastupitelů
Termín: průběžně                                                                              Kontrola: 2x ročně

6.9.    Projednat diskusní příspěvky a připomínky pro návrhovou komisi a přijmout odpovídající opatření.
Zodpovídá: KV  KSČM                                    Termín: březen 2018

6.10.  Svolat pracovní setkání delegátů X. Sjezdu ze Stř. kraje spolu s vedením KV KSČM a projednat všechny připravované sjezdové dokumenty s cílem maximálního zkvalitnění stranické práce.
Zodpovídá: KV KSČM                                    Termín: 12. dubna 2018                                               

6.11.  Zpracovávat výstupy z orgánů Středočeského kraje a činnosti klubu. Informace předávat okresům, zveřejňovat na www.stránkách a sociálních sítích.
Zodpovídá: předseda klubu zastupitelů a tajemnice klubu Termín:průběžně                                                                                                       

6.12.  Sledovat a analyzovat politicko-ekonomicko-sociální situaci ve Středočeském kraji. Informaci podávat na jednání KV.                                        
Zodpovídá: předsedové OV KSČM                                       Termín: průběžně

6.13.  Se znalostí místní situace sestavit v obcích a městech vlastní kandidátní listiny, případně využít spolupráce s jinými volebními stranami.
Zodpovídá: předsedové OV KSČM                         Termín: do termínu podání kandidátních listin

6.14.  Věnovat maximální pozornost přípravě komunálních voleb, včetně pomoci při tvorbě volebních programů
Zodpovídá: předsedové OV KSČM a předseda KV KSČM     Termín: do konání voleb

6.15.  Ustavit při KV KSČM dle potřeby věcně příslušné pracovní komise.
Zodpovídá: VV KV KSČM                                    Termín: do září 2018

6.16.              Zpracovat analýzu vývoje členské základny KSČM ve Středočeském kraji.
Zodpovídá: předsedové OV KSČM a KV KSČM                     Termín: říjen 2018
 

7.      Doporučila:
7.1.    K X. Sjezdu KSČM svolat v roce 2018 pracovní konferenci a zahájit práce na novém programu Komunistické strany Čech a Moravy.

7.2.    KV KSČM k tvorbě nového programu vytvořit i vlastní tým složený ze zástupců kraje a okresních organizací                                       
Zodpovídá: VV KV KSČM                 Termín: na základě rozhodnutí X. Sjezdu.
 

Delegáti a hosté krajské konference děkují odstupujícím členům krajských orgánů a odstupujícímu členovi VV ÚV KSČM za jejich vykonanou práci a přejí jim mnoho úspěchů v jejich další činnosti i osobním životě.