Z 9. zastupitelstva Středočeského kraje

20. 9. 2017

Dne 19.9.2017 proběhlo zasedání  9. zastupitelstva Středočeského kraje.

V zrekonstruovaném sále zastupitelstva, z kterého již funguje přímý přenos, začalo 9. zastupitelstvo Středočeského kraje. Na začátku bylo přítomno 58 zastupitelů. Procesní záležitosti proběhly bez problémů, zastupitelstvo mohlo jednat.

Z programu hejtmanka navrhla zařadit navýšení základního kapitálu nemocnice Kladno, investiční dotace pro nemocnici Kladno, rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v rámci dofinancování, rezignace na funkci přísedícího.

Petera (ČSSD) doporučil zařadit bod Vyvádění činností z nemocnic (podpořili jsme to, ale pro bylo jen 19). Štefek (KSČM) navrhl zařadit bod o situaci v dopravní integraci, zejména na Kladensku (podpořilo to 43 zastupitelů, 15 se zdrželo). Ivo Šanc navrhl projednat bod Memorandum o spolupráci při zásobování metropolitní oblasti vodou, který by měl být stažen. Horčička navrhl zařadit bod ke kotlíkovým dotacím (jako bod 7, podpořil ho i Řihák, ale i Tiso, bod jsme podpořili, ale pro zařazení bylo jen 19), dále bod k situaci na Odboru krajského investora (podpořili jsme ho, ale pro bylo jen 18).

Pánek ještě navrhl ocenit v rámci protifašistických bojovníků i členy, kteří odešli z ČSBS a jsou nově ve Spolku pro zachování odkazu českého odboje, ale to nepatří do tohoto bodu.

Beneš navrhl řešit body navržené Horčičkou řešit v rámci projednávaných bodů. Macháček chce bod Horčičky řešit v bodě Plán investic. Němcová stahuje bod o uzavření Memoranda s AV institutem.

Pro program hlasovalo 49 zastupitelů.

Z finančních záležitostí se probíralo čerpání rozpočtu za první pololetí. Příjmy jsou sice plněny na 61,6%, ale to je tvořeno zejména dotacemi z MŠMT na školáky, jinak daňové příjmy jsou na 49,7. Problém jsou investice, které jsou čerpány jen v objemu 6% celkové částky (a u zásobníku jen o málo vyšší procento)! Kraj prostě nestaví, nebuduje, neinstaluje. V podstatě dobíhají akorát projekty z minulého období, zejm. ze zdravotnictví (48,2) a dopravy (17,7), jinak by to procento bylo ještě menší. Takto bod veřejně kritizoval ve vystoupení Štefek, obdobně jako zastupitel Peřina (ČSSD). Že se málo investuje, potvrzuje i Macháček, v pololetí to bylo 6%, nyní je to kolem 11%. Kritiku potvrdil i Petera, nových projektů se připravuje málo, pokud se situace nezlepší, navrhli by odvolat Macháčka.

Horčička se do Macháčka pak pustil, že nestíhá, že se u něho všechno vleče, že zasahuje do výběrového řízení. Macháček obvinění odmítá, vysvětluje konkrétní případ, kdy odmítl podepsat zakázku, která byla dle jeho mínění předražená. Petera upozornil, že to Macháček nemůže, že může rozhodnout o zrušení zakázky jen Rada, Macháček jen zastupuje. Ten oponoval, že to byla zakázka malého rozsahu, která Radou nejde.

Němec se zeptal, kolik se předpokládá plnění investic na konci roku a pokud je Odbor krajského investora jen servisní odbor, tak kde to drhne, když ne tam. Prý je to v plánu investicJ. „Kdo za to může“, se ptal i Řihák. Horčička opakoval žádost, aby byl proveden audit Odboru krajského investora. Že se kraji nedaří, podotkl i Tiso (TOP09). Macháček pak dodal, že připraví odpověď, kde to drhne a kolik se očekává čerpání na konci roku. Pro audit na OKI hlasovalo 23 zastupitelů, neprošlo, hejtmanka ale situaci na OKI prověří. Plnění rozpočtu bylo vzato na vědomí 41 hlasy.

Schválili jsme změnu rozpočtových pravidel – v zásobníku budou nyní i projekty kofinancované z domácích zdrojů, Štefek se zeptal, zda se to bude týkat i projektů příspěvkových organizací, tam by se totiž musely přesunout projekty v kultuře, které se kofinancují z rozvojových projektů. Odpověď přijde písemně, nevědí…

Schválili jsme navýšení rozpočtu o prostředky se sdílených daní o 415 milionu, které byly rozděleny do dopravy (200), zdravotnictví (150), investic (50) a ostatní (15). V diskusi jsme se bavili o auditu KSUS, který se dělá externě. Výběrové řízení na auditora je uzavřeno, Rada bude bod projednávat.

Podpořili jsme 6 žádostí školských zařízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektů OPVK.

Zastupitelstvo schválilo i dar (2500 Kč/osobu) na léky a potravinové doplňky členům ČSBS a KPV, příště by měl přibýt i Spolek pro zachování odkazu českého odboje složený z členů, kteří se oddělili od ČSBS.

Další bod bylo schválení dotací obcím z Fondu hejtmana.  Nejprve Štefek narovnal novinářský výstup, dle kterého jsme nařkli hejtmanku, že straní okresu Benešov. Jen jsme na tiskovce ale uvedli vypovídající statistiku. Milata vystoupil s kritikou, že i u obcí jsou upřednostňovány některé okresy.

Z dopravy jsme schválili vrácení 20 tisíc Kč do rozpočtu kapitoly od Ministerstva financí za vyhraný spor ohledně porušení rozpočtové kázně a dodatek zřizovací listiny KSUS, kde se projevují zápisy dalších pozemků pod silnicemi.

Podpořili jsme společné memorandum k otázkám využití železniční trati Praha Beroun, v plánu je modernizace i vymístění dálkové i nákladní dopravy do samostatného koridoru. Součástí je i snížení hluku během 2-5 let.

Poté se projednávala integrace dopravy v oblasti Kladna. Dle vystoupení Štefka byla chaotická, viděli jsme problémy v tom, že nevyjely autobusy (prý až 500), nikdo neinformoval cestující, nefungovaly odbavovací a tech. systémy, jízdné jedním směrem jiné než opačným, nebyli řidiči, nebyli proškoleni řidiči, ptali jsem se, proč nemá dispečink dostatečnou kapacitu a proč nemají vozy ve smlouvách GPS (prý až třetina). Chyba byla skutečně na straně dopravce, chyby nepopírají, to potvrdil i Petrtýl, i hejtmanka i ředitel integrace. Dle něho se jednalo o největší integraci připravovanou 2 roky. Původní termín spuštění byl 1. 7., bylo ale posunuto na druhou polovinu srpna (26. 8.). Situaci se podařilo vyřešit, ČSAD Kladno se vzdalo 2 linek, máme náhradu. Nyní se řeší jen provozní problémy. Příště bude kraj vyžadovat od dopravců písemný závazek, že jsou schopni objednávku zajistit…

Ze zdravotnictví jsme po polední pauze začali informační zprávou o hospodaření nemocnic za rok 2016. Nemocnice Benešov má hospodářský výsledek ve výši 1.143.210,90 Kč, vypořádání jde na účet neuhrazené ztráty z minulých let. ON Kladno – záporný HV ve výši – 171.454.951,30 Kč. ON Kolín – HV před zdaněním ve výši 9.367 tis. Kč – vypořádání 468 tis. Kč do rezervního fondu a 8.899 tis. Kč na účet výsledek hospodaření minulých let (neuhrazená částka z minulých let.) ON M. Boleslav – záporný HV ve výši -71.730.522,92 Kč. ON Příbram – HV ve výši 2.641.965,86 Kč, bude použito ke snížení neuhrazené ztráty z minulých let. Seidl se zeptal na hospodaření v letošním roce v Kladně a Mladé Boleslavi. Kupka odpověděl, že v případě Mladé Boleslavi se aktuální situace posunula ke 14 milionům ztráty. V Kladně se prý zlepšuje naplněnost lůžkové kapacity a zvyšuje se výkon i v ambulantní části. Ale aktuální výsledek Kladna je - 80 milionů a v letošním roce to prý nebude horší než 130 milionů. Petera opatření zkritizoval a zeptal se, jak funguje Asociace nemocnic, jaká je předpokládaná ztráta v Boleslavi na konci roku. A také, v kterých letech byly vyvedeny některé činnosti do soukromé sféry.

Kupka se snažil vše rétoricky obejít, že prý on všechno řeší, spoří, Asociace také funguje, a za vše může minulé vedení. Petera navrhl schválit usnesení, aby veškeré vyváděné činnosti byly schváleny a prodiskutovány nejdříve v zastupitelstvu. To prohlašováno nebylo (pro bylo jen 28)

Štefek se zeptal na stížnosti občanů, pacientů a personálu na kvalitu péče, zejména v oblasti služeb, jako je stravování, nákup pomůcek či úklid a zda je to záměr k vyvedení těchto služeb do soukromé sféry nebo výsledek škrtů. Kupka opět neodpověděl na otázku, prý je to otázka peněz, ve výběrových řízeních má kvalita váhu 40% a prý se nechystají nic vyvést ven. A problém kladenské nemocnice prý není ve struktuře pojištěnců, situace se prý zlepšila. Pak ale povolil, že by nebyl proti vyvedení nezdravotních činností (třeba parkování).

Dále jsme schválili převod nevyčerpaných 9 milionů z projektu na zateplení nemocnice v Kutné Hoře na rekonstrukci hlavního pavilonu. Navýšili jsme základní kapitál kladenské nemocnice o dalších 150 milionů Kč. Fialová se ptala, proč neřešíme dalších požadovaných 50 milionů – to je prý v řešení. A také jsme schválili investiční dotaci 4,3 milionů pro Kladno na obměnu databázových serverů.

Z regionálního rozvoje jsme schválili přes 22 mil. pro 187 žadatelů o kotlíkové dotace, kteří byli předběhnuti v dubnovém termínu kurýrem. Diskuse byla také značná. Štefek kritizoval i dosud nevypořádané závazky z prvního kola, řada žadatelů ještě prostě nedostala peníze, byť 1. kolo proběhlo v polovině roku 2016. A také v rozpory v podkladech, kdy dle písemné odpovědi bylo kurýrem doručeno 184 žádostí, dle aktuálního materiálu 187. Problém byl i častým převodem agendy, v listopadu se stěhovala na životní prostředí, v dubnu na odbor řízení dotačních projektů. Navíc jim prý chybějí pracovníci. Štefek navrhl, aby v novém kole mohli zájemci podávat žádosti i na ORP, kde by jim pomohli vyplnit formuláře a odeslat je. Na to prý kraj nemá taky lidi.

Podpořili jsme žádost o dotaci pro zájemce, který má více nemovitostí a souhrnná částka tedy přesahuje 200 tisíc Kč.

Schválena byla koncepce rozvoje cyklistiky, která je dělána na základě cyklogenerelu s prioritami (cyklo jako součást dopravního systému, cykloturistika, partnerství) a schválili jsme

 i 17,8 mil. pro 31 obcí v dotacích ze Středočeského Fondu obnovy venkova (jde o pověření rady k dodatkům či možnost změny parametrů do 5%).

Podpořeny byly i finance (680 tis. Kč) pro 10 obcí v rámci soutěže Vesnice roku 2017 v kraji. Hubený kritizoval, že se přihlásilo jen 13 obcí z kraje do soutěže, je prostě nedůvěra, chce se to zamyslet, zda má soutěž v této podobě smysl, když není reprezentativní. Řihák dodal, že to chce více propagace.

Odmítnuta byla dotace obci Paběnice z Infrastrukturního fondu, protože již dostala z jiného programu i žádost Nučic o poskytnutí individuální dotace (podali jí pozdě).

Schválili jsme aktualizaci územně analytických podkladů (tradiční materiál, Milata se zeptal na ochranu přírody v případě realizace Všejanské spojky) i aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu vedení napěťových sítí.

Projednali jsme marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR), kdy Štefek upozornil na nepřesné statistiky a také na to, že pro rok 2019 není zmíněno téma Jana Žižky, když ten rok bude premiéra filmu, o jehož podpoře budeme jednat. Horčička zkritizoval priority pro rok 2018, na což reagoval Rakušan, že v době Horčičkova panování se neudělalo téměř nic. Byla řeč i o slevových kartách, Štefek přispěl k tématu vystoupením, že jsme za nás udělali prvotní analýzu cestovních karet v kraji a chtěli jsme jít tím směrem. Materiál vzalo i po vystoupení ředitelky Dolanské a delší a hlasováním již dnes podruhé ukončené diskusi na vědomí 41 zastupitelů.   

Projednaly se změny ve zřizovacích listinách SCCR – pod organizaci bude zahrnut sportovní areál Vrchbělá a rozhledna Čížovka. Hubený kritizoval, že kraj pod SCCR nezahrnul i rekreační zařízení, např. Tři sekery nebo Albrechtice.

2 body byly k bezpečnosti – podpořili jsme 3 miliony pro policii a 2 miliony hasiče z kaucí na vybraných pokutách a 2 mil. pro 3 adiktologické organizace, k historii této dotace vystoupil Milata, diskuse byla i k zpětné vazbě.

Pak přišel plán investic, kdy se Štefek ptal, proč je zařazena akce odvodnění zahrad u zámku Buštěhrad, zda se to stihne před předáním zámku městu. Prý se ale počítá s tím, že se akce nebude realizovat, navíc se radní neshodli, zda se bude převádět i zahrada nebo jen zámek… Pro bod jsme tedy nehlasovali, hodně zastupitelů koalice už ve 20:20 odešlo, ukázala se malá síla koalice.  Pro se vyslovilo 31 přítomných, návrh neprošel. Začal se projednávat zásobník projektů, ale jednání bylo přerušeno, koalice formovala řady, aby vůbec byla schopna jednání dokončit.

Jednání pokračovalo a koalice si prohlasovala zásobník těsnými 33 hlasy.

Pak následoval bod majetku, sdruženě se hlasovalo o bezúplatném nabytí 2 pozemků.

Pak se jednalo o převodu zámku Buštěhrad na město. Hubený navrhl nezcizitelnost, protože kraj investoval do zahrad skoro 50 milionů a popsal historii případu. Štefek popsal předchozí kroky kraje. Diskuse byla bouřlivá, o právních formulacích i úmyslech města. Pro pozměňovací návrh se vyslovilo 7 zastupitelů, pro převod na město bez nezcizitelnosti bylo 37 zastupitelů.

Pak se projednávaly majetkové body - 17 bezúplatných převodů, 5 úplatných nabytí nemovitostí, 10 úplatných převodů, 3 vzájemné darování a směny a 2 další majetkové body. Řihák chtěl projednat samostatně prodej pozemku v Březových Horách, Bezděk prodej pozemků v Buštěhradě (u ohradní zdi zahrady). V prvním případě se bod týkal prodeje pozemků pod televizním převaděčem ČRa, Řihák to chtěl jen pronajmout, chtěl to projednat při prodeji celého areálu, dává návrh na stažení. Hubený osvětlil pozadí případu, jde o lukrativní pozemky, o které má zájem místní zbohatlík. Bod byl přeložen na příště (pro 33 hlasů).

V druhém případě se jednalo o 2 pozemky v Buštěhradu, přes které by měla vést dešťová kanalizace pro odvodnění zahrady. Bezděk ale v souvislosti se závazkem podotkl, že akci přece nebude kraj realizovat, když zámek předal s parkem městu. Materiál byl stažen, bude se projednávat, až bude zprocesován převod zámku na město.

Hubený ještě diskutoval k zapojení příjmů (963 tisíc Kč) za pojištění nemocnice Kladno do kapitoly 11, dosud se to převádělo pak zpět na 23, odkud se prostředky půjčovaly. Macháček odpověď nezná, Kovács odpoví písemně.

Ze školství bylo schváleno 46 tisíc na 11. ročník florbalového turnaje žáků 4. a 5. tříd, přes 30 tisíc na XI. Ročník Středočeské in-line brusle. Následovaly změny a formální dodatky opatření, které pramení ze změn směrnic a tradiční změny zřizovacích listin.

Ze sociální oblasti byly přijaty vratky neuznatelných nákladů dotací ve výši 813 tisíc, budou použity na běžné výdaje. Z rezervy bylo poskytnuto 16 milionů Domovu Uhlířské Janovice na splátku dluhu.

Byl vyhlášen dotační program podpory vybraných sociálních služeb II. na období 2018-2019 financovaný z OP Zaměstnanost, požádáno na MPSV bylo o 1,675 miliard Kč. Na příspěvkovky bylo převedeno rovněž 1200 ks evakuačních podložek z majetku kraje a odpustili jsme i penále za porušení rozpočtové kázně Startujeme o.p.s. ve výši 112 tisíc Kč a DPS Buštěhrad ve výši 9459 Kč.

Tradičně byly aktualizovány přílohy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, vyhlášeno bylo dotační řízení kraje pro rok 2018. Schválen byl projektový záměr kontaktních míst pro seniory a zdravotně postižené (do konce roku 3-4), byť je to částečné suplování již existujících služeb. Melša navrhl tam zaměstnat zdravotně postižené a Hubený umístit místa do našich organizací. Podpořili jsme i žádost firmy RONEKS o zrušení smlouvy smlouvě budoucí kupní, firma nechce čekat s prodejem nemovitosti pro klienty domova Rybka Neratovice. Schválili jsme i dodatky ke smlouvám na kofinancování a předfinancování OPŽP u projektů na snížení energetické náročnosti. Vzali jsme na vědomí přijetí 10 milionové dotace pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, bylo rozděleno na Fond ohrožených dětí i další centra.

Z kultury byly uzavřeny dodatky pro pověřené knihovny kvůli prostředkům na navýšení mezd. Podpořili jsme 4 milionovou dotaci na film o Janu Žižkovi, který bude mít premiéru v roce 2019. Štefek ještě zpochybnil některé analýzy návratnosti, které nejsou přizpůsobeny českému prostředí. Součástí smlouvy je i rozsáhlá propagace kraje a získáme i práva na využívání. V souvislosti s majetkovými změnami byly schváleny i změny zřizovacích listin Muzea T.G.M a Regionálního muzea v Kolíně.

Z životního prostředí jsme přijali 4,5 milionu za poplatky za znečišťování ovzduší, plánuje se jejich využití na podporu provozu mobilní měřící stanice a další činnosti. Neschválili jsme žádost Jenštejna o navýšení dotace na splaškovou kanalizaci. Obci Srbsko jsme povolili změnu minimálních závazných parametrů u výstavby vodovodního řadu, žádost obce Kněžmost o změnu předmětu a účelu dotace byla na základě hlasování stažena a bude se projednávat příště. Podpořili jsme žádost Černošic o dotaci z havarijního fondu na odstranění úniku ropných látek z potopené lodi.

Podpořili jsme memorandum o spolupráci při zásobování Pražské metropolitní oblasti vodou i prominutí penále za prodlení obci Stránka ve výši 8585 Kč.

Poskytli jsme individuální účelové dotace na environmentální výchovu 5 tradičním centrům ve výši 4 mil. Kč.

Pak už to šlo rychle – volba přísedících krajského soudu i rezignace, zpráva o činnosti Rady, stručná diskuse s několika přihlášenými zastupiteli, nulové vystoupení občanů a závěr -  a před půlnocí byl konec.

Video: 
Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů KSČM, Středočeský kraj